Cầu dao bảo vệ RCCB, RCBO

mỗi trang
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 32A 6KA 100MA -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 32A 6KA 100MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 32A 6KA 100MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 32A

2,194,000 VND 4,388,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 25A 6KA 100MA -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 25A 6KA 100MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 25A 6KA 100MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 25A

2,059,500 VND 4,119,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 20A 6KA 100MA -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 20A 6KA 100MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 20A 6KA 100MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 20A

2,021,500 VND 4,043,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 16A 6KA 100MA -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 16A 6KA 100MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 16A 6KA 100MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 16A

1,906,500 VND 3,813,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 10A 6KA 100MA -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 10A 6KA 100MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 10A 6KA 100MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 10A

1,906,500 VND 3,813,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 6A 6KA 100MA -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 6A 6KA 100MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 6A 6KA 100MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 6A

2,098,000 VND 4,196,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 40A 30MA 6KA (DS201 C40AC30) -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 40A 30MA 6KA (DS201 C40AC30)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 40A 30MA 6KA (DS201 C40AC30)

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 40A

1,209,500 VND 2,419,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 32A 30MA 6KA (DS201 C32AC30) -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 32A 30MA 6KA (DS201 C32AC30)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 32A 30MA 6KA (DS201 C32AC30)

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 32A

1,209,500 VND 2,419,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 25A 30MA 6KA -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 25A 30MA 6KA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 25A 30MA 6KA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 25A

1,209,500 VND 2,419,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 20A 30MA 6KA (DS201C20AC30) -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 20A 30MA 6KA (DS201C20AC30)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 20A 30MA 6KA (DS201C20AC30)

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 20A

1,054,500 VND 2,109,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 16A 30MA 6KA (DS201 C16AC30) -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 16A 30MA 6KA (DS201 C16AC30)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 16A 30MA 6KA (DS201 C16AC30)

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 16A

1,054,500 VND 2,109,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 10A 30MA 6KA (DS201 C10 AC30) -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 10A 30MA 6KA (DS201 C10 AC30)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 10A 30MA 6KA (DS201 C10 AC30)

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 10A

1,054,500 VND 2,109,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 6A 6KA 30MA -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 6A 6KA 30MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 6A 6KA 30MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 6A

1,104,500 VND 2,209,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 32A 4.5KA 300MA -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 32A 4.5KA 300MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 32A 4.5KA 300MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 32A

1,944,500 VND 3,889,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 25A 4.5KA 300MA -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 25A 4.5KA 300MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 25A 4.5KA 300MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 25A

1,854,000 VND 3,708,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 20A 4.5KA 300MA -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 20A 4.5KA 300MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 20A 4.5KA 300MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 20A

1,819,000 VND 3,638,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 16A 4.5KA 300MA -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 16A 4.5KA 300MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 16A 4.5KA 300MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 16A

1,715,500 VND 3,431,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 10A 4.5KA 300MA -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 10A 4.5KA 300MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 10A 4.5KA 300MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 10A

1,706,500 VND 3,413,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 6A 4.5KA 300MA -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 6A 4.5KA 300MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 6A 4.5KA 300MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 6A

832,500 VND 1,665,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 32A 4.5KA 30MA -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 32A 4.5KA 30MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 32A 4.5KA 30MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 32A

860,000 VND 1,720,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 25A 30MA 4.5KA (DS201L C25AC30) -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 25A 30MA 4.5KA (DS201L C25AC30)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 25A 30MA 4.5KA (DS201L C25AC30)

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 25A

860,000 VND 1,720,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 20A 30MA 4.5KA (DS201 L C20 AC30) -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 20A 30MA 4.5KA (DS201 L C20 AC30)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 20A 30MA 4.5KA (DS201 L C20 AC30)

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 20A

805,000 VND 1,610,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 16A 30MA 4.5KA (DS201L C16 AC 30MA) -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 16A 30MA 4.5KA (DS201L C16 AC 30MA)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 16A 30MA 4.5KA (DS201L C16 AC 30MA)

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 16A

805,000 VND 1,610,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 10A 4.5KA 30MA -50%

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 10A 4.5KA 30MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 10A 4.5KA 30MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 10A

805,000 VND 1,610,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 4P 100A 300MA (FH204AC-100/0.3) -50%

Cầu dao chống giật ABB 4P 100A 300MA (FH204AC-100/0.3)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 4P 100A 300MA (FH204AC-100/0.3)

Cầu dao tự động chống dòng rò 100A

2,323,000 VND 4,646,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 4P 80A 300MA (FH204AC-80/0.3) -50%

Cầu dao chống giật ABB 4P 80A 300MA (FH204AC-80/0.3)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 4P 80A 300MA (FH204AC-80/0.3)

Cầu dao tự động chống dòng rò 80A

2,090,500 VND 4,181,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 4P 63A 300MA (FH204 AC-63/0.3) -50%

Cầu dao chống giật ABB 4P 63A 300MA (FH204 AC-63/0.3)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 4P 63A 300MA (FH204 AC-63/0.3)

Cầu dao tự động chống dòng rò 63A

1,630,000 VND 3,260,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 4P 40A 300MA (FH204 AC-40/0.3) -50%

Cầu dao chống giật ABB 4P 40A 300MA (FH204 AC-40/0.3)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 4P 40A 300MA (FH204 AC-40/0.3)

Cầu dao tự động chống dòng rò 40A

1,379,000 VND 2,758,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 4P 25A 300MA (FH204 AC-25/0.3) -50%

Cầu dao chống giật ABB 4P 25A 300MA (FH204 AC-25/0.3)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 4P 25A 300MA (FH204 AC-25/0.3)

Cầu dao tự động chống dòng rò 25A

1,338,500 VND 2,677,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 4P 100A 100MA -50%

Cầu dao chống giật ABB 4P 100A 100MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 4P 100A 100MA

Cầu dao tự động chống dòng rò 100A

2,323,000 VND 4,646,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 4P 80A 100MA (F204 AC-80/0.1) -50%

Cầu dao chống giật ABB 4P 80A 100MA (F204 AC-80/0.1)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 4P 80A 100MA (F204 AC-80/0.1)

Cầu dao tự động chống dòng rò 80A

2,090,500 VND 4,181,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 4P 63A 100MA (FH204 AC-63/0.1) -50%

Cầu dao chống giật ABB 4P 63A 100MA (FH204 AC-63/0.1)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 4P 63A 100MA (FH204 AC-63/0.1)

Cầu dao tự động chống dòng rò 63A

1,711,500 VND 3,423,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 4P 40A 100MA (FH204 AC-40/0.1) -50%

Cầu dao chống giật ABB 4P 40A 100MA (FH204 AC-40/0.1)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 4P 40A 100MA (FH204 AC-40/0.1)

Cầu dao tự động chống dòng rò 40A

1,449,000 VND 2,898,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 4P 25A 100MA (FH204 AC-25/0.1) -50%

Cầu dao chống giật ABB 4P 25A 100MA (FH204 AC-25/0.1)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 4P 25A 100MA (FH204 AC-25/0.1)

Cầu dao tự động chống dòng rò 25A

1,405,000 VND 2,810,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 4P 100A 30MA (F204 AC-100/0.03) -50%

Cầu dao chống giật ABB 4P 100A 30MA (F204 AC-100/0.03)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 4P 100A 30MA (F204 AC-100/0.03)

Cầu dao tự động chống dòng rò 100A

2,323,000 VND 4,646,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 4P 80A 30MA (F204 AC-80/0.03) -50%

Cầu dao chống giật ABB 4P 80A 30MA (F204 AC-80/0.03)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 4P 80A 30MA (F204 AC-80/0.03)

Cầu dao tự động chống dòng rò 80A

2,090,500 VND 4,181,000 VND

Top

   (0)