Cầu dao dạng khối MCCB

mỗi trang
Động cơ điều khiển-XT7 M M 380-415 V AC/DC

Động cơ điều khiển-XT7 M M 380-415 V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT7 M M 380-415 V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

33,241,000 VND
Động cơ điều khiển-XT7 M M 220-250 V AC/DC

Động cơ điều khiển-XT7 M M 220-250 V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT7 M M 220-250 V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

33,241,000 VND
Động cơ điều khiển-XT7 M M 100-130 V AC/DC

Động cơ điều khiển-XT7 M M 100-130 V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT7 M M 100-130 V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

33,241,000 VND
Động cơ điều khiển-XT7 M M 48-60 V AC/DC

Động cơ điều khiển-XT7 M M 48-60 V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT7 M M 48-60 V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

33,241,000 VND
Động cơ điều khiển-XT7 M M 24-30 V AC/DC

Động cơ điều khiển-XT7 M M 24-30 V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT7 M M 24-30 V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

33,241,000 VND
Động cơ điều khiển- XT2-XT4 MOE 220...250 V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT2-XT4 MOE 220...250 V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT2-XT4 MOE 220...250 V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT2-XT4

21,756,000 VND
Động cơ điều khiển- XT2-XT4 MOE 48...60 V DC

Động cơ điều khiển- XT2-XT4 MOE 48...60 V DC

Động cơ điều khiển- XT2-XT4 MOE 48...60 V DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT2-XT4

21,756,000 VND
Động cơ điều khiển- XT1-XT3 MOD 220...250 V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT1-XT3 MOD 220...250 V AC/DC

Động cơ điều khiển-  XT1-XT3 MOD 220...250 V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT3

12,890,000 VND
Động cơ điều khiển- XT1-XT3 MOD 48...60 V DC

Động cơ điều khiển- XT1-XT3 MOD 48...60 V DC

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 380V AC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT3

12,890,000 VND
Động cơ điều khiển- XT6 MOE 380V AC

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 380V AC

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 380V AC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

31,504,000 VND
Động cơ điều khiển- XT6 MOE 220...250V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 220...250V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 220...250V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

31,504,000 VND
Động cơ điều khiển- XT6 MOE 110...125V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 110...125V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 110...125V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

31,504,000 VND
Động cơ điều khiển- XT6 MOE 48...60V D

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 48...60V D

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 48...60V D

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

31,504,000 VND
Động cơ điều khiển- XT6 MOE 24V DC

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 24V DC

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 24V DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

31,504,000 VND
Động cơ điều khiển- XT5 MOE 380V AC

Động cơ điều khiển- XT5 MOE 380V AC

Động cơ điều khiển- XT5 MOE 380V AC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

22,557,000 VND
Động cơ điều khiển -XT5 MOE 220...250V AC/DC

Động cơ điều khiển -XT5 MOE 220...250V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT5 MOE 220...250V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

22,557,000 VND
Động cơ điều khiển -XT5 MOE 110...125V AC/DC

Động cơ điều khiển -XT5 MOE 110...125V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT5 MOE 110...125V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

22,557,000 VND
Động cơ điều khiển -XT5 MOE 48...60V DC

Động cơ điều khiển -XT5 MOE 48...60V DC

Động cơ điều khiển- XT5 MOE 48...60V DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

22,557,000 VND
Động cơ điều khiển -XT5 MOE 24V DC

Động cơ điều khiển -XT5 MOE 24V DC

Động cơ điều khiển- XT5 MOE 24V DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

22,557,000 VND
Tiếp điểm phụ-XT7 M AUX S33 M/2 24V

Tiếp điểm phụ-XT7 M AUX S33 M/2 24V

Tiếp điểm phụ-XT7 M AUX S33 M/2 24V

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

2,576,000 VND
Tiếp điểm phụ-XT7 M AUX S33 M/2 250V

Tiếp điểm phụ-XT7 M AUX S33 M/2 250V

Tiếp điểm phụ-XT7 M AUX S33 M/2 250V

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

2,414,000 VND
Tiếp điểm phụ-XT7 M RTC 250V

Tiếp điểm phụ-XT7 M RTC 250V

Tiếp điểm phụ-XT7 M RTC 250V

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

2,414,000 VND
Tiếp điểm phụ-XT7 M (1) AUX 15Q 24V

Tiếp điểm phụ-XT7 M (1) AUX 15Q 24V

Tiếp điểm phụ-XT7 M (1) AUX 15Q 24V

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

16,274,000 VND
Tiếp điểm phụ-XT7 M (1) AUX 15Q 400V

Tiếp điểm phụ-XT7 M (1) AUX 15Q 400V

Tiếp điểm phụ-XT7 M (1) AUX 15Q 400V

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

16,274,000 VND
Tiếp điểm phụ-XT7 (2) AUX 1S52 24V

Tiếp điểm phụ-XT7 (2) AUX 1S52 24V

Tiếp điểm phụ-XT7 (2) AUX 1S52 24V

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

2,187,000 VND
Tiếp điểm phụ-XT7 (2) AUX 1S52 250V

Tiếp điểm phụ-XT7 (2) AUX 1S52 250V

Tiếp điểm phụ-XT7 (2) AUX 1S52 250V

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

2,187,000 VND
Tiếp điểm phụ-XT7 AUX 1SY 24V

Tiếp điểm phụ-XT7 AUX 1SY 24V

Tiếp điểm phụ-XT7 AUX 1SY 24V

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

2,031,000 VND
Tiếp điểm phụ-XT7 AUX 1SY 400V

Tiếp điểm phụ-XT7 AUX 1SY 400V

Tiếp điểm phụ-XT7 AUX 1SY 400V

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

2,031,000 VND
Tiếp điểm phụ-XT7-XT7 M AUX S51 24V

Tiếp điểm phụ-XT7-XT7 M AUX S51 24V

Tiếp điểm phụ-XT7-XT7 M AUX S51 24V

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

2,538,000 VND
Tiếp điểm phụ-XT7-XT7 M AUX S51 250V

Tiếp điểm phụ-XT7-XT7 M AUX S51 250V

Tiếp điểm phụ-XT7-XT7 M AUX S51 250V

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

2,538,000 VND
Tiếp điểm phụ-XT7-XT7 M AUX 2Q 400VAC + 2Q 24VDC

Tiếp điểm phụ-XT7-XT7 M AUX 2Q 400VAC + 2Q 24VDC

Tiếp điểm phụ-XT7-XT7 M AUX 2Q 400VAC + 2Q 24VDC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

3,205,000 VND
Tiếp điểm phụ-XT7-XT7 M AUX 4Q 24Vdc

Tiếp điểm phụ-XT7-XT7 M AUX 4Q 24Vdc

Tiếp điểm phụ-XT7-XT7 M AUX 4Q 24Vdc

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

3,205,000 VND
Tiếp điểm phụ-XT7-XT7 M AUX 4Q 400V

Tiếp điểm phụ-XT7-XT7 M AUX 4Q 400V

Tiếp điểm phụ-XT7-XT7 M AUX 4Q 400V

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

3,205,000 VND
Tiếp điểm phụ-XT6 AUX-S52-C 24V DC 1SDA104805R1

Tiếp điểm phụ-XT6 AUX-S52-C 24V DC 1SDA104805R1

Tiếp điểm phụ-XT6 AUX-S52-C 24V DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

1,473,000 VND
Tiếp điểm phụ-XT6 AUX-S51-C 24V DC XT6 AUX-S51-C 24V DC

Tiếp điểm phụ-XT6 AUX-S51-C 24V DC XT6 AUX-S51-C 24V DC

Tiếp điểm phụ-XT6 AUX-S51-C 24V DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

2,167,000 VND
Tiếp điểm phụ-XT6 AUX-C 3Q+1SY 24V DC 1SDA104808R1

Tiếp điểm phụ-XT6 AUX-C 3Q+1SY 24V DC 1SDA104808R1

Tiếp điểm phụ-XT6 AUX-C 3Q+1SY 24V DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

4,479,000 VND

Top

   (0)