MCCB chỉnh dòng XTmax

mỗi trang
Cầu dao tự động dạng khối MCCB 4P 1600A 70KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 4P 1600A 70KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 4P 1600A 70KA ABB 

 

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối MCCB 4P 1600A 50KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 4P 1600A 50KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 4P 1600A 50KA ABB 

 

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối MCCB 4P 1250A 70KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 4P 1250A 70KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 4P 1250A 70KA ABB 

 

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1250A 70KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1250A 70KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1250A 70KA ABB 

 

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1000A 70KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1000A 70KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1000A 70KA ABB 

 

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1000A 50KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1000A 50KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1000A 50KA ABB 

 

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối 800A 70KA ABB - 1SDA060294R1

Cầu dao tự động dạng khối 800A 70KA ABB - 1SDA060294R1

Cầu dao tự động dạng khối 800A 70KA ABB - 1SDA060294R1

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối 800A 70KA ABB - 1SDA060290R1

Cầu dao tự động dạng khối 800A 70KA ABB - 1SDA060290R1

Cầu dao tự động dạng khối 800A 70KA ABB - 1SDA060290R1

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối 800A 50KA ABB - 11SDA060283R1

Cầu dao tự động dạng khối 800A 50KA ABB - 11SDA060283R1

Cầu dao tự động dạng khối 800A 50KA ABB - 11SDA060283R1

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB 630A 70KA - 1SDA054416R1

Cầu dao tự động dạng khối ABB 630A 70KA - 1SDA054416R1

Cầu dao tự động dạng khối ABB 630A 70KA - 1SDA054416R1

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB 630A 50KA - 1SDA054408R1

Cầu dao tự động dạng khối ABB 630A 50KA - 1SDA054408R1

Cầu dao tự động dạng khối ABB 630A 50KA - 1SDA054408R1

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB 400A 70KA - 1SDA054357R1

Cầu dao tự động dạng khối ABB 400A 70KA - 1SDA054357R1

Cầu dao tự động dạng khối ABB 400A 70KA - 1SDA054357R1

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB 400A 50KA - 1SDA054341R1

Cầu dao tự động dạng khối ABB 400A 50KA - 1SDA054341R1

Cầu dao tự động dạng khối ABB 400A 50KA - 1SDA054341R1

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB 400A 36KA - 1SDA054325R1

Cầu dao tự động dạng khối ABB 400A 36KA - 1SDA054325R1

Cầu dao tự động dạng khối ABB 400A 36KA - 1SDA054325R1

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB 320A 50KA - 1SDA054129R1

Cầu dao tự động dạng khối ABB 320A 50KA - 1SDA054129R1

Cầu dao tự động dạng khối ABB 320A 50KA - 1SDA054129R1

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB 320A 36KA - 1SDA054121R1

Cầu dao tự động dạng khối ABB 320A 36KA - 1SDA054121R1

Cầu dao tự động dạng khối ABB 320A 36KA - 1SDA054121R1

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

47,328,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

34,917,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

34,971,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 250A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 250A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 250A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

34,917,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

35,057,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

25,905,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

25,905,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 250A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 250A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 250A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

25,905,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 4P 70KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 4P 70KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 4P 70KA TMA isu=50%icu

45,404,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 500A 4P 70KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 500A 4P 70KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 500A 4P 70KA TMA isu=50%icu

45,404,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 4P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 4P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 4P 70KA TMA isu=100%icu

45,404,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 500A 4P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 500A 4P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 500A 4P 70KA TMA isu=100%icu

45,404,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 3P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 3P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 3P 70KA TMA isu=100%icu

33,632,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 500A 3P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 500A 3P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 500A 3P 70KA TMA isu=100%icu

33,632,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 4P 70KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 4P 70KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 4P 70KA TMA isu=50%icu

33,723,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 4P 70KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 4P 70KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 4P 70KA TMA isu=50%icu

33,723,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 4P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 4P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 4P 70KA TMA isu=100%icu

33,723,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 4P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 4P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 4P 70KA TMA isu=100%icu

33,723,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 3P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 3P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 3P 70KA TMA isu=100%icu

24,980,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 3P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 3P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 3P 70KA TMA isu=100%icu

24,980,000 VND

Top

   (0)