MCCB chỉnh dòng Tmax

mỗi trang
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT4H 4P 250A 70KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT4H 4P 250A 70KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT4H 4P 250A 70KA

Máy cắt MCCB XT4 250A

11,308,500 VND 22,617,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT4H 4P 200A 70KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT4H 4P 200A 70KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT4H 4P 200A 70KA

Máy cắt MCCB XT4 250A

11,308,500 VND 22,617,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 160A 70KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 160A 70KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 160A 70KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

7,202,500 VND 14,405,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 125A 70KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 125A 70KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 125A 70KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

6,291,000 VND 12,582,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 100A 70KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 100A 70KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 100A 70KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

5,648,000 VND 11,296,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 80A 70KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 80A 70KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 80A 70KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

5,648,000 VND 11,296,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 63A 70KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 63A 70KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 63A 70KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

5,307,000 VND 10,614,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 50A 70KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 50A 70KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 50A 70KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

10,614,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 40A 70KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 40A 70KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 40A 70KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

5,307,000 VND 10,614,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 32A 70KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 32A 70KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 32A 70KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

5,320,500 VND 10,641,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 25A 70KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 25A 70KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 25A 70KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

5,320,500 VND 10,641,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 20A 70KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 20A 70KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 20A 70KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

5,307,000 VND 10,614,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 16A 70KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 16A 70KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB (TMAX) XT2H 4P 16A 70KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

5,307,000 VND 10,614,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT3S 4P 250A 50KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT3S 4P 250A 50KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT3S 4P 250A 50KA

Máy cắt MCCB XT3 250A

6,880,500 VND 13,761,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 160A 50KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 160A 50KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 160A 50KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

6,774,000 VND 13,548,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 125A 50KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 125A 50KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 125A 50KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

5,854,500 VND 11,709,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 100A 50KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 100A 50KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 100A 50KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

5,278,500 VND 10,557,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 80A 50KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 80A 50KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 80A 50KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

5,278,500 VND 10,557,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 63A 50KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 63A 50KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 63A 50KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

4,960,000 VND 9,920,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 50A 50KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 50A 50KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 50A 50KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

4,960,000 VND 9,920,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 40A 50KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 40A 50KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 40A 50KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

4,960,000 VND 9,920,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 32A 50KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 32A 50KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 32A 50KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

4,960,000 VND 9,920,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 25A 50KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 25A 50KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 25A 50KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

4,960,000 VND 9,920,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 20A 50KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 20A 50KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 20A 50KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

4,960,000 VND 9,920,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 16A 50KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 16A 50KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2S 4P 16A 50KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

4,960,000 VND 9,920,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT3N 4P 250A 36KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT3N 4P 250A 36KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT3N 4P 250A 36KA

Máy cắt MCCB XT3 250A

6,401,500 VND 12,803,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT3N 4P 200A 36KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT3N 4P 200A 36KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT3N 4P 200A 36KA

Máy cắt MCCB XT3 250A

6,401,500 VND 12,803,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 160A 36KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 160A 36KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 160A 36KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

4,102,000 VND 8,204,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 125A 36KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 125A 36KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 125A 36KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

3,531,000 VND 7,062,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 100A 36KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 100A 36KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 100A 36KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

3,146,500 VND 6,293,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 80A 36KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 80A 36KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 80A 36KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

3,146,500 VND 6,293,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 63A 36KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 63A 36KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 63A 36KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

2,804,500 VND 5,609,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 50A 36KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 50A 36KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 50A 36KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

2,804,500 VND 5,609,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 40A 36KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 40A 36KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 40A 36KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

2,804,500 VND 5,609,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 32A 36KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 32A 36KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1N 4P 32A 36KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

2,851,000 VND 5,702,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2N 4P 25A 36KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2N 4P 25A 36KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT2N 4P 25A 36KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

5,167,500 VND 10,335,000 VND

Top

   (0)