MCCB chỉnh dòng XTmax

mỗi trang
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

58,329,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

38,632,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

38,632,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 250A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 250A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 250A 4P 70KA Ekip Dip LS/I

37,088,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

43,856,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

29,047,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

29,047,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 250A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 250A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 250A 3P 70KA Ekip Dip LS/I

27,885,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 4P 70KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 4P 70KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 4P 70KA TMA isu=50%icu

54,668,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 500A 4P 70KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 500A 4P 70KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 500A 4P 70KA TMA isu=50%icu

53,334,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 4P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 4P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 4P 70KA TMA isu=100%icu

56,359,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 500A 4P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 500A 4P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 500A 4P 70KA TMA isu=100%icu

54,984,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 3P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 3P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 630A 3P 70KA TMA isu=100%icu

42,374,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 500A 3P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 500A 3P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 500A 3P 70KA TMA isu=100%icu

41,341,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 4P 70KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 4P 70KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 4P 70KA TMA isu=50%icu

36,208,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 4P 70KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 4P 70KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 4P 70KA TMA isu=50%icu

36,208,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 4P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 4P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 4P 70KA TMA isu=100%icu

37,328,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 4P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 4P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 4P 70KA TMA isu=100%icu

37,328,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 3P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 3P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 400A 3P 70KA TMA isu=100%icu

28,065,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 3P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 3P 70KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5H 320A 3P 70KA TMA isu=100%icu

28,065,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5S 630A 4P 50KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 630A 4P 50KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 630A 4P 50KA Ekip Dip LS/I

52,079,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5S 400A 4P 50KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 400A 4P 50KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 400A 4P 50KA Ekip Dip LS/I

34,494,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5S 320A 4P 50KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 320A 4P 50KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 320A 4P 50KA Ekip Dip LS/I

34,494,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5S 250A 4P 50KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 250A 4P 50KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 250A 4P 50KA Ekip Dip LS/I

33,115,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5S 630A 3P 50KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 630A 3P 50KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 630A 3P 50KA Ekip Dip LS/I

39,157,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5S 400A 3P 50KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 400A 3P 50KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 400A 3P 50KA Ekip Dip LS/I

25,935,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5S 320A 3P 50KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 320A 3P 50KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 320A 3P 50KA Ekip Dip LS/I

25,935,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5S 250A 3P 50KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 250A 3P 50KA Ekip Dip LS/I

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 250A 3P 50KA Ekip Dip LS/I

24,898,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5S 630A 4P 50KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 630A 4P 50KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 630A 4P 50KA TMA isu=50%icu

48,809,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5S 500A 4P 50KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 500A 4P 50KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 500A 4P 50KA TMA isu=50%icu

47,619,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5S 630A 4P 50KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 630A 4P 50KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 630A 4P 50KA TMA isu=100%icu

50,320,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5S 500A 4P 50KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 500A 4P 50KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 500A 4P 50KA TMA isu=100%icu

49,091,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5S 630A 3P 50KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 630A 3P 50KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 630A 3P 50KA TMA isu=100%icu

37,834,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5S 500A 3P 50KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 500A 3P 50KA TMA

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 500A 3P 50KA TMA isu=100%icu

36,911,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5S 400A 4P 50KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 400A 4P 50KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 400A 4P 50KA TMA isu=50%icu

31,369,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối XT5S 320A 4P 50KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 320A 4P 50KA TMA isu=50%icu

Cầu dao tự động dạng khối XT5S 320A 4P 50KA TMA isu=50%icu

31,369,000 VND

Top

   (0)