Khởi Động Mềm (soft starter)

mỗi trang
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 560KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 560KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 560KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX1050-600-70
354,789,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 560KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 560KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 560KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX840-600-70
313,893,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 400KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 400KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 400KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX720-600-70
268,343,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 315KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 315KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 315KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX570-600-70
202,019,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 250KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 250KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 250KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX470-600-70
171,868,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 200KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 200KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 200KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX370-600-70
139,341,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 160KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 160KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 160KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX300-600-70
92,895,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 132KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 132KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 132KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX250-600-70
78,975,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 110KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 110KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 110KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX210-600-70
69,293,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 90KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 90KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 90KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX170-600-70
60,749,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 75KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 75KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 75KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX142-600-70
52,776,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 55KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 55KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 55KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX105-600-70
44,803,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 45KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 45KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 45KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX85-600-70
39,298,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 37KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 37KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 37KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX72-600-70
34,312,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 30KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 30KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 30KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX60-600-70
30,287,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 22KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 22KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 22KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX45-600-70
27,976,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 18.5KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 18.5KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 18.5KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX37-600-70
26,357,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 15KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 15KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 15KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX30-600-70
25,763,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 160KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 160KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 160KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE300-600-70

82,380,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 132KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 132KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 132KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE250-600-70
71,550,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 110KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 110KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 110KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE210-600-70
62,654,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 90KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 90KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 90KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE170-600-70
54,920,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 75KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 75KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 75KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE142-600-70
47,958,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 55KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 55KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 55KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE105-600-70
38,290,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 45KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 45KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 45KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE85-600-70
31,714,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 37KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 37KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 37KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE72-600-70
29,006,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 30KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 30KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 30KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE60-600-70
24,366,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 22KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 22KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 22KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE45-600-70
22,432,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 18.5KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 18.5KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 18.5KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE37-600-70
21,271,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 15KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 15KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 15KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE30-600-70
19,416,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 11KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 11KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 11KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE25-600-70
18,951,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 7.5KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-240VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 7.5KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-240VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 7.5KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-240VAC PSE18-600-70
17,018,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM 90KW 370A 400V ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM 90KW 370A 400V ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM 90KW 200A 400V ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE370-600-70
107,905,000 VND
KHỞI ĐỘNG MỀM 710KW 1250A 400V ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM 710KW 1250A 400V ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC

KHỞI ĐỘNG MỀM 710KW 1250A 400V ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX1250-600-70
397,718,000 VND

Top

   (0)