Khởi Động Mềm (soft starter)

mỗi trang
Khởi động mềm PSE370-600-70-1

Khởi động mềm PSE370-600-70-1

Khởi động mềm PSE370-600-70-1

 

128,325,000 VND
Khởi động mềm PSE210-600-70-1

Khởi động mềm PSE210-600-70-1

Khởi động mềm PSE210-600-70-1

 

87,359,000 VND
Khởi động mềm PSR85-600-70

Khởi động mềm PSR85-600-70

Khởi động mềm PSR85-600-70

 

27,957,000 VND
Khởi động mềm PSE300-600-70-1

Khởi động mềm PSE300-600-70-1

Khởi động mềm PSE300-600-70-1

100,733,000 VND
Khởi động mềm PSR16-600-70

Khởi động mềm PSR16-600-70

Khởi động mềm PSR16-600-70

8,194,000 VND
Khởi động mềm PSR45-600-70

Khởi động mềm PSR45-600-70

Khởi động mềm PSR45-600-70 

16,869,000 VND
Khởi động mềm PSTX1050-600-70

Khởi động mềm PSTX1050-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 560KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX1050-600-70

455,338,000 VND
Khởi động mềm PSR3-600-70

Khởi động mềm PSR3-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 0.75KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-240VAC PSR3-600-70

5,424,000 VND
Khởi động mềm PSR6-600-70

Khởi động mềm PSR6-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 1.5KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-240VAC PSR6-600-70

5,784,000 VND
Khởi động mềm PSR9-600-70

Khởi động mềm PSR9-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 2.2KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-240VAC PSR9-600-70

6,266,000 VND
Khởi động mềm PSR12-600-70

Khởi động mềm PSR12-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 3KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-240VAC PSR12-600-70

7,471,000 VND
Khởi động mềm PSR25-600-70

Khởi động mềm PSR25-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 5.5KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-240VAC PSR25-600-70

9,520,000 VND
Khởi động mềm PSR30-600-70

Khởi động mềm PSR30-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 7.5KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-240VAC   PSR30-600-70

11,086,000 VND
Khởi động mềm PSR37-600-70

Khởi động mềm PSR37-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 7.5KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-240VAC  PSR37-600-70  

13,737,000 VND
Khởi động mềm PSTX1050-600-70 ABB

Khởi động mềm PSTX1050-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 560KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX840-600-70

402,834,000 VND
Khởi động mềm PSTX720-600-70 ABB

Khởi động mềm PSTX720-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 400KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX720-600-70

350,456,000 VND
Khởi động mềm PSTX570-600-70 ABB

Khởi động mềm PSTX570-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 315KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX570-600-70

208,756,000 VND
Khởi động mềm PSTX470-600-70 ABB

Khởi động mềm PSTX470-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 250KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX470-600-70

188,892,000 VND
Khởi động mềm PSTX370-600-70 ABB

Khởi động mềm PSTX370-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 200KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX370-600-70

161,689,000 VND
Khởi động mềm PSTX300-600-70 ABB

Khởi động mềm PSTX300-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 160KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX300-600-70

126,265,000 VND
Khởi động mềm PSTX210-600-70 ABB

Khởi động mềm PSTX210-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 110KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX210-600-70

109,692,000 VND
Khởi động mềm PSTX170-600-70 ABB

Khởi động mềm PSTX170-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 90KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX170-600-70

95,395,000 VND
Khởi động mềm PSTX142-600-70 ABB

Khởi động mềm PSTX142-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 75KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX142-600-70

72,494,000 VND
Khởi động mềm PSTX105-600-70 ABB

Khởi động mềm PSTX105-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 55KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX105-600-70

58,327,000 VND
Khởi động mềm PSTX85-600-70 ABB

Khởi động mềm PSTX85-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 45KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX85-600-70

58,327,000 VND
Khởi động mềm PSTX72-600-70 ABB

Khởi động mềm PSTX72-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 37KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX72-600-70

51,241,000 VND
Khởi động mềm PSTX60-600-70 ABB

Khởi động mềm PSTX60-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 30KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX60-600-70

46,813,000 VND
Khởi động mềm PSTX45-600-70 ABB

Khởi động mềm PSTX45-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 22KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX45-600-70

44,281,000 VND
Khởi động mềm PSTX37-600-70 ABB

Khởi động mềm PSTX37-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 18.5KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX37-600-70

41,754,000 VND
Khởi động mềm PSTX30-600-70 ABB

Khởi động mềm PSTX30-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 15KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX30-600-70

40,485,000 VND
Khởi động mềm PSTX300-600-70 ABB

Khởi động mềm PSTX300-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 160KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE300-600-70

126,265,000 VND
Khởi động mềm PSTX250-600-70 ABB

Khởi động mềm PSTX250-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 132KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE250-600-70

109,692,000 VND
Khởi động mềm PSE170-600-70 ABB

Khởi động mềm PSE170-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 90KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE170-600-70

53,741,000 VND
Khởi động mềm PSE142-600-70 ABB

Khởi động mềm PSE142-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 75KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE142-600-70

52,471,000 VND
Khởi động mềm PSE105-600-70 ABB

Khởi động mềm PSE105-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 55KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE105-600-70

46,873,000 VND
Khởi động mềm PSE85-600-70 ABB

Khởi động mềm PSE85-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 45KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE85-600-70

34,943,000 VND

Top

   (0)