MCB TÉP SH200L 4.5ka

Dùng đóng cắt mạng điện dân dụng đến 40A dòng cắt ngắn mạch 4.5ka

mỗi trang
Cầu dao tự động MCB ABB 4P 40A 4.5KA (SH204L-C40) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 4P 40A 4.5KA (SH204L-C40)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 4P 40A 4.5KA (SH204L-C40)

Cầu dao tự động dạng tép 40A

819,000 VND 1,638,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 4P 25A 4.5KA (SH204L-C25) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 4P 25A 4.5KA (SH204L-C25)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 4P 25A 4.5KA (SH204L-C25)

Cầu dao tự động dạng tép 25A

772,500 VND 1,545,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 4P 20A 4.5KA (SH204L-C20) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 4P 20A 4.5KA (SH204L-C20)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 4P 20A 4.5KA (SH204L-C20)

Cầu dao tự động dạng tép 20A

772,500 VND 1,545,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 4P 16A 4.5KA (SH204L-C16) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 4P 16A 4.5KA (SH204L-C16)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 4P 16A 4.5KA (SH204L-C16)

Cầu dao tự động dạng tép 16A

772,500 VND 1,545,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 4P 10A 4.5KA (SH204L-C10) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 4P 10A 4.5KA (SH204L-C10)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 4P 10A 4.5KA (SH204L-C10)

Cầu dao tự động dạng tép 10A

772,500 VND 1,545,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 4P 6A 4.5KA (SH204L-C6) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 4P 6A 4.5KA (SH204L-C6)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 4P 6A 4.5KA (SH204L-C6)

Cầu dao tự động dạng tép 6A

772,500 VND 1,545,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 3P 40A 4.5KA (SH203L-C40) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 3P 40A 4.5KA (SH203L-C40)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 3P 40A 4.5KA (SH203L-C40)

Cầu dao tự động dạng tép 40A

344,000 VND 688,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 3P 32A 4.5KA (SH203L-C32) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 3P 32A 4.5KA (SH203L-C32)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 3P 32A 4.5KA (SH203L-C32)

Cầu dao tự động dạng tép 32A

325,500 VND 651,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 3P 25A 4.5KA (SH203L-C25) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 3P 25A 4.5KA (SH203L-C25)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 3P 25A 4.5KA (SH203L-C25)

Cầu dao tự động dạng tép 25A

327,000 VND 654,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 3P 20A 4.5KA (SH203L-C20) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 3P 20A 4.5KA (SH203L-C20)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 3P 20A 4.5KA (SH203L-C20)

325,500 VND 651,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 3P 16A 4.5KA (SH203L-C16) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 3P 16A 4.5KA (SH203L-C16)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 3P 16A 4.5KA (SH203L-C16)

Cầu dao tự động dạng tép 16A

325,500 VND 651,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 3P 10A 4.5KA (SH203L-C10) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 3P 10A 4.5KA (SH203L-C10)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 3P 10A 4.5KA (SH203L-C10)

Cầu dao tự động dạng tép 10A

325,500 VND 651,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 3P 6A 4.5KA (SH203L-C6) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 3P 6A 4.5KA (SH203L-C6)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 3P 6A 4.5KA (SH203L-C6)

Cầu dao tự động dạng tép 6A

325,500 VND 651,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 2P 40A 4.5KA (SH202L-C40) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 2P 40A 4.5KA (SH202L-C40)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 2P 40A 4.5KA (SH202L-C40)

Cầu dao tự động dạng tép 40A

202,000 VND 404,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 2P 32A 4.5KA (SH202L-C32) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 2P 32A 4.5KA (SH202L-C32)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 2P 32A 4.5KA (SH202L-C32) 

Cầu dao tự động dạng tép 32A

191,000 VND 382,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 2P 25A 4.5KA (SH202L-C25) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 2P 25A 4.5KA (SH202L-C25)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 2P 25A 4.5KA (SH202L-C25)

Cầu dao tự động dạng tép 25A

191,000 VND 382,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 2P 20A 4.5KA (SH202L-C20) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 2P 20A 4.5KA (SH202L-C20)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 2P 20A 4.5KA (SH202L-C20)

Cầu dao tự động dạng tép 20A

191,000 VND 382,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 2P 16A 4.5KA (SH202L-C16) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 2P 16A 4.5KA (SH202L-C16)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 2P 16A 4.5KA (SH202L-C16)

Cầu dao tự động dạng tép 16A

191,000 VND 382,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 2P 10A 4.5KA (SH202L-C10) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 2P 10A 4.5KA (SH202L-C10)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 2P 10A 4.5KA (SH202L-C10)

Cầu dao tự động dạng tép 10A

191,000 VND 382,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 2P 6A 4.5KA (SH202L-C6) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 2P 6A 4.5KA (SH202L-C6)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 2P 6A 4.5KA (SH202L-C6)

Cầu dao tự động dạng tép 6A

191,000 VND 382,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 1P 40A 4.5KA (SH201L-C40) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 1P 40A 4.5KA (SH201L-C40)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 1P 40A 4.5KA (SH201L-C40)

Cầu dao tự động dạng tép 40A

75,000 VND 150,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 1P 32A 4.5KA (SH201L-C32) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 1P 32A 4.5KA (SH201L-C32)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 1P 32A 4.5KA (SH201L-C32)

Cầu dao tự động dạng tép 32A

74,000 VND 148,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 1P 25A 4.5KA (SH201L-C25) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 1P 25A 4.5KA (SH201L-C25)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 1P 25A 4.5KA (SH201L-C25)

Cầu dao tự động dạng tép 25A

74,000 VND 148,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 1P 16A 4.5KA (SH201L-C16) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 1P 16A 4.5KA (SH201L-C16)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 1P 16A 4.5KA (SH201L-C16)

Cầu dao tự động dạng tép 16A

74,000 VND 148,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 1P 10A 4.5KA (SH201L-C10) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 1P 10A 4.5KA (SH201L-C10)

Cầu dao tự động MCB ABB 1P 10A 4.5KA (SH201L-C10)

Cầu dao tự động dạng tép 10A

74,000 VND 148,000 VND
Cầu dao tự động MCB ABB 1P 6A 4.5KA (SH201L-C6) -50%

Cầu dao tự động MCB ABB 1P 6A 4.5KA (SH201L-C6)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 1P 6A 4.5KA (SH201L-C6)

Cầu dao tự động dạng tép 6A

74,000 VND 148,000 VND

Top

   (0)