RCBO

mỗi trang
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 100mA 40A (DS201C40AC100)

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 100mA 40A (DS201C40AC100)

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 40A DS201C40AC100

3,379,000 VND
RCBO ABB 32A 6kA 30mA DS201 C32 AC100

RCBO ABB 32A 6kA 30mA DS201 C32 AC100

RCBO ABB 32A 6kA 30mA DS201 C32 AC100
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 25A 6kA 30mA DS201 C25 AC100

RCBO ABB 25A 6kA 30mA DS201 C25 AC100

RCBO ABB 25A 6kA 30mA DS201 C25 AC100
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 20A 6kA 30mA DS201 C20 AC100

RCBO ABB 20A 6kA 30mA DS201 C20 AC100

RCBO ABB 20A 6kA 30mA DS201 C20 AC100
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 16A 6kA 30mA DS201 C16 AC100

RCBO ABB 16A 6kA 30mA DS201 C16 AC100

RCBO ABB 16A 6kA 30mA DS201 C16 AC100
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 10A 6kA 30mA DS201 C10 AC100

RCBO ABB 10A 6kA 30mA DS201 C10 AC100

RCBO ABB 10A 6kA 30mA DS201 C10 AC100
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 6A 6kA 30mA DS201 C6 AC100

RCBO ABB 6A 6kA 30mA DS201 C6 AC100

RCBO ABB 6A 6kA 30mA DS201 C6 AC100
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 40A 6kA 30mA DS201 C40 AC30

RCBO ABB 40A 6kA 30mA DS201 C40 AC30

RCBO ABB 40A 6kA 30mA DS201 C40 AC30
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 32A 6kA 30mA DS201 C32 AC30

RCBO ABB 32A 6kA 30mA DS201 C32 AC30

RCBO ABB 32A 6kA 30mA DS201 C32 AC30
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 25A 6kA 30mA DS201 C25 AC30

RCBO ABB 25A 6kA 30mA DS201 C25 AC30

RCBO ABB 25A 6kA 30mA DS201 C25 AC30
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 20A 6kA 30mA DS201 C20 AC30

RCBO ABB 20A 6kA 30mA DS201 C20 AC30

RCBO ABB 20A 6kA 30mA DS201 C20 AC30
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 16A 6kA 30mA DS201 C16 AC30

RCBO ABB 16A 6kA 30mA DS201 C16 AC30

RCBO ABB 16A 6kA 30mA DS201 C16 AC30
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 10A 6kA 30mA DS201 C10 AC30

RCBO ABB 10A 6kA 30mA DS201 C10 AC30

RCBO ABB 10A 6kA 30mA DS201 C10 AC30
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 6A 6kA 30mA DS201 C6 AC30

RCBO ABB 6A 6kA 30mA DS201 C6 AC30

RCBO ABB 6A 6kA 30mA DS201 C6 AC30
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 6A 4.5kA 300mA DS201 L C6 AC300

RCBO ABB 6A 4.5kA 300mA DS201 L C6 AC300

RCBO ABB 6A 4.5kA 300mA DS201 L C6 AC300
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 10A 4.5kA 300mA DS201 L C110 AC300

RCBO ABB 10A 4.5kA 300mA DS201 L C110 AC300

RCBO ABB 10A 4.5kA 300mA DS201 L C110 AC300
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 16A 4.5kA 300mA DS201 L C116 AC300

RCBO ABB 16A 4.5kA 300mA DS201 L C116 AC300

RCBO ABB 16A 4.5kA 300mA DS201 L C116 AC300
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 20A 4.5kA 300mA DS201 L C20 AC300

RCBO ABB 20A 4.5kA 300mA DS201 L C20 AC300

RCBO ABB 20A 4.5kA 300mA DS201 L C20 AC300
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 25A 4.5kA 300mA DS201 L C25 AC300

RCBO ABB 25A 4.5kA 300mA DS201 L C25 AC300

RCBO ABB 25A 4.5kA 300mA DS201 L C25 AC300
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 32A 4.5kA 300mA DS201 L C32 AC300

RCBO ABB 32A 4.5kA 300mA DS201 L C32 AC300

RCBO ABB 32A 4.5kA 300mA DS201 L C32 AC300
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 32A 4.5kA 30mA DS201 L C32 AC30

RCBO ABB 32A 4.5kA 30mA DS201 L C32 AC30

RCBO ABB 32A 4.5kA 30mA DS201 L C32 AC30
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 25A 4.5kA 30mA DS201 L C25 AC30

RCBO ABB 25A 4.5kA 30mA DS201 L C25 AC30

RCBO ABB 25A 4.5kA 30mA DS201 L C25 AC30
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 20A 4.5kA 30mA DS201 L C20 AC30

RCBO ABB 20A 4.5kA 30mA DS201 L C20 AC30

RCBO ABB 20A 4.5kA 30mA DS201 L C20 AC30
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 16A 4.5kA 30mA DS201 L C16 AC30

RCBO ABB 16A 4.5kA 30mA DS201 L C16 AC30

RCBO ABB 16A 4.5kA 30mA DS201 L C16 AC30
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 10A 4.5kA 30mA DS201 L C10 AC30

RCBO ABB 10A 4.5kA 30mA DS201 L C10 AC30

RCBO ABB 10A 4.5kA 30mA DS201 L C10 AC30
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
RCBO ABB 6A 4.5kA 30mA DS201 L C6 AC30

RCBO ABB 6A 4.5kA 30mA DS201 L C6 AC30

RCBO ABB 6A 4.5kA 30mA DS201 L C6 AC30
Bảo vệ con người và thiết bị với chức năng chống dòng rò, quá tải và ngắn mạch
Tiêu chuẩn: IEC 61009

1,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 32A 6KA 100MA

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 32A 6KA 100MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 32A 6KA 100MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 32A

3,097,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 25A 6KA 100MA

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 25A 6KA 100MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 25A 6KA 100MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 25A

2,814,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 20A 6KA 100MA

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 20A 6KA 100MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 20A 6KA 100MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 20A

2,814,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 16A 6KA 100MA

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 16A 6KA 100MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 16A 6KA 100MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 16A

2,814,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 10A 6KA 100MA

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 10A 6KA 100MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 10A 6KA 100MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 10A

3,861,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 6A 6KA 100MA

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 6A 6KA 100MA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 6A 6KA 100MA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 6A

3,040,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 40A 30MA 6KA (DS201 C40AC30)

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 40A 30MA 6KA (DS201 C40AC30)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 40A 30MA 6KA (DS201 C40AC30)

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 40A

2,857,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 32A 30MA 6KA (DS201 C32AC30)

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 32A 30MA 6KA (DS201 C32AC30)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 32A 30MA 6KA (DS201 C32AC30)

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 32A

2,518,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 25A 30MA 6KA

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 25A 30MA 6KA

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 25A 30MA 6KA

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 25A

2,389,000 VND
Cầu dao chống giật ABB 1P+N 20A 30MA 6KA (DS201C20AC30)

Cầu dao chống giật ABB 1P+N 20A 30MA 6KA (DS201C20AC30)

CẦU DAO/ APTOMAT CHỐNG GIẬT ABB 1P+N 20A 30MA 6KA (DS201C20AC30)

Cầu dao tự động chống dòng rò và quá tải, ngắn mạch 20A

2,038,000 VND

Top

   (0)